ECO-BOX

Introduktion

Eco-Box er en multifunktionel midlertidig pavillon, der skal fungere som katalysator for det fremtidige byliv i Designcity Kolding. Pavillonens brugere bliver en grov blanding af det lokale erhvers-, kultur- og idrætsliv, for at opnå den størst mulige diversitet i området fra første spadestik.

Målet for projektet er at der designes en bygning der igennem konstruktion, drift og demontering har så lille miljøpåvirkning som muligt.

Dette opnås ved at arbejde med leasede og recirkulerbare byggematerialer, der kan indgå i nye sammenhænge, når bygningens funktion er udtjent.

Grundstenen i projektet er således fragtcontainere der bearbejdes så skånsomt som muligt for at opnå en økonomisk fordelagtig demonteringsproces gennem tilbagekøbsaftaler.

TYPE, AREAL, SITE

Pavillon

1090m²

Danmark, Kolding

KUNDE

Privat ejendomsudvikler

PARTNERE

Designcity Kolding

STATUS, ÅR

Afsluttet

2012

HOLD

Ansvarshavende partner: Anders Lendager

Projektleder: Anders Lendager

Medarbejdere: Christopher Carlsen, Jenny Haraldsdottir, Morten Bang

Kontekst

Design City Kolding ligger meget tæt på Koldings bymidte og er afgrænset af Skamlingvejen i syd, Østerbrogade mod vest, Kolding Åpark mod nord og et naturområde i øst. Naturområdet forbinder Design City Kolding med Kolding Fjord.

Kolding ligger lige midt i Danmarks trafikale og geografiske midtpunkt, hvor den nord-sydgående motorvej E45 krydser den øst-vestgående motorvej E20. En mere central placering er svær at finde.

Koldings nye, centrale bydel vil være en tætbebygget og levende by. Samtidig binder Design City Kolding byen tæt sammen med naturen og fjorden ved at trække naturen med træer, planter og vand ind i bydelen.

Bæredygtighed og reduktion af energiforbruget er et vigtigt fokusområde i Kolding, der var blandt de tre første energibyer i Danmark, og som i 2011 netop har fået Energi- og miljøprisen for at være rollemodel, når det gælder energibesparelser.

Nogle af de nærmeste naboer til Design City Kolding er Syddansk Universitet, International Business College (IBC), Kolding Kommunes Uddannelsescenter, den nye retsbygning i Kolding og Designskolen Kolding.
Disse naboer vil give rige muligheder for synergier og samarbejder for de, der etablerer sig i Design City Kolding.  Virksomhederne i Design City Kolding vil kunne trække på ekspertise, kompetencer, netværk og ressourcer hos naboerne. Naboerne vil omvendt kunne få yderst interessante samarbejdspartnere lige uden for døren  blandt de innovative virksomheder i Design City Kolding.

  Hovedgreb

  Eco-Box er resultatet af en program- og kontekstfølsom bearbejdning af containeren som byggesten. Projektet introducerer et byggesystem der, indenfor en økonomisk bæredygtig ramme forener de mange bevægelser i den nuværende og den fremtidige urbane kontekst i en bygning med blandede funktioner, mange brugere og aktivitet døgnet rundt.

  For at opnå den størst mulige synergieffekt af de mange brugere udfoldes bygningen omkring ideen om en social tragt, der kan forene og blande de forskellige grupper. Alle brugere af bygningen bevæger sig således igennem det samme atrium og udstillingsrum, der fungerer som showcase for områdets og især pavillonens erhvervsdrivende og studerende.

  Mod syd ligger fodboldfabrikkens baner, der bringer liv og fysisk udfoldelse til området, mens containerstrukturen fungerer som et åbent offentligt forløb af byhaver, der forbindes til husets atrium, så besøgende kan få indblik i husets rytme og diversitet.

   Miljø

   Intentionen med projektet er at skabe et projekt og en optik for arkitekturen, der påvirker miljøet så lidt som muligt og som efterlader et minimum af byggeskrald, når husets livscyklus er overstået.

   Alle materialer der bruges er derfor standard elementer, der kan videresælges tilbagegå i de kredsløb, hvor de stammer fra. Dette påvirker både miljøet og husets økonomi positivt, idet konstruktionsomkostninger begrænses til et minimum.

   Containeren bearbejdes derfor ikke, men bruges i stedet som en forvokset byggesten der blot stables, så værdien bibeholdes. Overdækninger baseres på et grundlag af stilladser, som er et fleksibelt system der let kan demonteres. Alle pladematerialer bevares i deres standardmål og fæstnes så skånsomt som muligt, så værdien er så høj som muligt efter endt brug.

   Udover det arbejdes der med vinklingen på taget, for optimal udnyttelse af solpaneler, termisk masse, og et ambitiøst skraldesorteringssystem, der vil fungere som et forbilledligt eksempel for sine omgivelser.

    Social

    Husets blandede lejere er en vigtig del af husets identitet, da det skal fungere dels som katalysator for livet i den nye by og dels som rugekasse for Koldings blomstrende erhvervsliv.

    Husets lejere er fra start sat til at være en blanding af uddannelsesinstitutioner (Syddansk Universitet), idrætsforeninger (Fodboldfabrikken), lokale kulturinstitutioner (Kolding Bridgeklub) og repræsentanter fra erhvervslivet (Solar Elements). Intentionen er at disse skal være med til at præge bygningen, så den både bliver deres base og showcase.

    Byggesystemet er designet, så pavillonen let kan udbygges eller ombygges til at passe til andre lejere i fremtiden.

    Husets positive effekt på omgivelserne er samtidig en vigtig del af husets grundide. Huset fungerer som en åben struktur, der er tilgængelig for trafikanter fra hele området og som således bliver et samlingspunkt for brugerne af bydelen. Stueetagen og atriummet skal fungere som et åbent forum der kan tages i brug af egnens beboere og udstillinger og events i bygningens offentlige rum, vil således være af skiftende karakter.

    Byhaverne vil fungere som et offentligt parkforløb, fra grundniveau ti l sjette etage og vil tilbyde spændende udkig og opholdsområder, samtidig med at det vil øge interaktionen mellem bygningens brugere og forbipasserende.

    Økonomi

    Grundideen bag Eco-Box påvirker ikke kun miljøet positivt, men er også en innovativ måde at tænke på økonomisk bæredygtighed.

    I en tid hvor naturresourcerne bliver mere og mere begrænsede er det nødvendigt at gentænke materialeforbrug i byggeprocessen for at minimere brugen af materialer og produktionen af skrald.

    Eco-Box er designet med henblik på at alle bygningsdele skal kunne tilbagegå i de kredsløb de kom fra. Fragtcontainere skal således tilbage på havene, stilladser skal bruges til facaderenovering igen, mens pladematerialer, vinduer, isolering, rørføringer og VVS-installationer skal videresælges eller bortgives til lokale projekter. Dette bevirker at projektet efter endt brug ikke afstedkommer noget affald. Dette skal gøres økonomisk rentabelt, så der for dette og fremtidige projekter er et klart incitament til at ‘rydde op efter sig’.

    Foruden minimering af materialeforbrug i konstruktions- og demonteringsfaserne, er også driftsøkonomien tænkt ind i et bæredygtigt perspektiv. Der er derfor sigtet efter en minimering af energiforbruget, ved hjælp af termisk lagring, opdeling af bygningen i klimazoner og dagslysoptimering, samtidig med at husets energibehov ønskes dækket af vedvarende energikilder fra lokale producenter.