KL NATIONALT RESSOURCE ATLAS

Introduktion

Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet tog initiativ til at afsøge betingelserne for en innovativ værditilvækst i offentlige-private partnerskaber baseret på genanvendelse af husholdningsaffald, og med kommuner som generator. En opgave om at kortlægge materialestrømme, strategier og planer, og at identificere potentialer for værdiskabelse. Kortlægningen er sammenfattet i et redskab, en ressourceguide så at sige, som kan bruges til at vurdere og gennemføre fremtidige partnerskaber eller klynger, med kommuner som hovedaktør og en bedre ressourceudnyttelse i fokus.

Erhvervsstrategien er for kommunerne en oplagt mulighed for at komme med nogle konkrete løsningsforslag på nogle af de populære grønne emner som er oppe i tiden, samtidigt med at der skabes jobs i kommunerne. Det er kommunernes ambition at være med til at drive udviklingen fremad, ved at facilitere en erhvervssymbiose for virksomheder med fokus på ressourcer og genanvendelse, og dermed skabe jobs og vækst i kommunerne.

TYPE, STED

Ressourceguide

Danmark

KUNDE

Kommunernes Landsforbund

PARTNERE

Aabenraa Kommune

Aarhus Kommune

Københavns Kommune

Næstved Kommune

Bornholms Regionskommune

BOFA, AVA, Arwos,

Center for Bæredygtigt Byggeri

STATUS, ÅR

Afsluttet

2014

HOLD

Ansvarshavende partner: Anders Lendager

Medarbejdere: Morten Bang

Kontekst

Fem kommunale pilotprojekter er blevet analyseret

NÆSTVED KOMMUNE OG RESSOURCE CITY

Baggrunden for hele projektet er at kommunen har Center for Bæredygtigt Byggeri, der har som formål at påvirke og skubbe til byggebranchen i Næstved, således at den rykker sig i en mere bæredygtig retning. Ideen om Ressource City, bygger på ideen om at basere kommunens erhvervsudviklingsstrategi på ressourcehåndtering. Ønsket er at kunne skabe erhvervsudvikling i kommunen – hvilket vil kunne generere vækst.

KØBENHAVNS KOMMUNE

Københavns Kommune undersøger hvordan brug af nye udbuds- og samarbejdsformer, kan bidrage til at omsætte øgede krav til ressourceeffektivitet, til en mere effektiv organisering af affaldshåndteringen i kommunen, samt hvordan det kan føre til nye bæredygtige tiltag.

AABENRAA KOMMUNE OG ARWOS

Arwos arbejder ud fra et synspunkt om, at det er en fælles opgave og et fælles ansvar at passe på miljøet. Sammen skal man give naturens ressourcer uspolerede videre til de kommende generationer. Bæredygtige, værdiskabende og vidensudviklende samarbejder er en del af Arwos’ virksomhedsstrategi, og virksomheden har derfor forskellige aktuelle projekter i gang.

AARHUS KOMMUNE OG AVA

ReUseCenter Aarhus er et borgerrettede forsøgsprojekt, der handler om udviklingen af en bæredygtig genbrugsstation baseret på medborgerskab og direkte genbrug. Projektet skal placeres i det område i Aarhus der i dag kendes som Godsbanen, og skal planmæssigt løbe over en toårig periode, med start i 2014.

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE OG BOFA

Projektet er en demonstration af strategisk energiplanlægning på Bornholm som afgrænset ø-samfund. Det er et strategisk projekt, der skal sikre at Bornholm bliver en CO2 neutral ø i 2025.

Indhold

Tilgangen til kortlægningen og strategien, har været at analysere de forskellige kommuner ud fra et sammenligneligt grundlag. For at få så dybdegående et indblik i de fem pilotprojekt og foregangseksempler på hvordan kommunerne kan være en vigtig drivkraft for en grøn omstilling.

Således er de fem cases alle blevet underlagt PESTEL analysemodellen. Med en PESTEL analyse, er det seks forskellige perspektiver der analyseres og udfoldes – i forhold til de forskellige cases. Således er hver af de forskelligartede initiativer i kommunerne, blevet analyseret i forhold til:

• Politiske perspektiver

• Økonomiske perspektiver

• Sociale perspektiver

• Tekonologiske perspektiver

• Miljømæssige perspektiver

• Kontekstuelle perspektiver