• STRATEGI FOR RESSOURCE CITY

Introduktion

Et af de første og største skridt mod bekæmpelse af klimaforandringer er at fjerne brug af jomfruelige ressourcer og udnytte de ressourcer vi har i forvejen. Vi skal skabe og udvikle vores samfund, vores byer og vores bygninger, og vi skal gøre det med vores affald – for affald er vores største potentielle ressource.

Det er netop omstillingen til et ressourcebevidst samfund der er udgangspunktet for den strategi Lendager Strategi har udarbejdet for Næstved Kommune. Strategien danner grundlag for en helhedsorienteret og langsigtet plan for Næstved. Den er både en konkret vision for og en strategi til udvikling, vækst og jobskabelse inden for cirkulær økonomi i Næstved Kommune.

Som den første af sin slags, er Ressource City et foregangseksempel på bæredygtig udvikling og har allerede i udviklingsfasen tiltrukket sig stor opmærksomhed nationalt såvel som internationalt. Særligt bør det nævnes at Miljøministeriet i foråret 2015 bevilligede midler til igangsætning af strategien.

TYPE, STED

Strategi

Danmark, Næstved

KUNDE

Næstved Kommune

PARTNERE

Center for bæredygtigt byggeri

STATUS, ÅR

Afsluttet

2015

HOLD

Ansvarshavende partner: Anders Lendager

Medarbejdere: Malene Køster Lasthein, Janne Fjeldtved, Christopher Carlsen, Nicholas Ransome, Kaare Karrebæk Thun

Kontekst

Med Ressource City bygges der videre på Næstveds stolte identitet som arbejderby – og det gøres med udgangspunkt i Næstveds eksisterende ressourcer: betydningsfulde virksomheder inden for genbrugsbranchen, et hengemt industriområde, der engang rummede én af Danmarks største fabrikker og en mentalitet der tager afsæt i et ønske om at passe godt på tingene og genbruge, hvor det er muligt.

Ressource City er konkretisering af bæredygtighed på et niveau, der endnu ikke er set før: det er historien om en by, der gennem innovation, viden og inspiration skaber nye muligheder og arbejdspladser. Det er ideen om at opbygge en grøn klynge centreret omkring bæredygtig udvikling og genbrugsindustrien.

Indhold

Projektet Ressource City er udtænkt i tre forskellige skala og rummer således tre projekter under samme vision: Ressource City Strategi (koncept og strategi), Ressource City Helhedsplan (masterplan) og Ressource Center (bygning). Beskrivelser af Ressource City Helhedsplan og Ressource Center findes under fanen Arkitektur.

Strategien er foldet ud gennem en række analyser og udformet som en konkret manual til det sekretariat og den bagvedliggende organisation der skal sørge for at føre Ressource City ud i livet. Manualen beskriver således konkrete målsætninger for at udvikle Ressource City mod den langsigtede vision.

Målsætning: AT SKABE UPCYLE PRODUKTER. Ressource City vil skabe grundlaget for udvikling, produktion og udbredelse af upcycle produkter. Upcycle produkter findes i dag kun i et fåtal, og det har stort potentiale at kigge nærmere på indholdet i vores affald og på hvad det kan blive til.

Målsætning: AT SKABE NYE ARBEJDSPLADSER. Ressource City vil arbejde mod at skabe 100 arbejdspladser inden for de første 2 år, samt tiltrække 5 nye produktionsvirksomheder der arbejder inden for genbrugsindustrien.

Målsætning: UPCYCLE EKSISTERENDE INDUSTRIBYGNINGER. Ved at bruge de eksisterende bygningsstrukturer i Maglemølle, og fokusere på en funktionel upcycling af dem, vil der kunne spares økonomi i forhold til byggeri af fabriks- eller lagerhaller. I visionens ånd gøres det igennem en rationel udnyttelse af eksisterende ressourcer. Således bygges præfabrikerede elementer op inde i de eksisterende bygningsstrukturer for at udnytte de eksisterende klimaskærmes egenskaber – hvorved det er muligt at sænke krav til isolering og varme for de nye tilføjelser.

Målsætning: BI-PRODUKT-DATABASE. Ressource City vil skabe en intern database, hvor de forskellige industrielle aktørers biprodukter gøres tilgængelige for de mennesker, der er en del af Ressource City-netværket. Bi-produkt-databasen skal være et værktøj til øget innovation, så potentielle samarbejdspartnere lettere finder hinanden.

Målsætning: BYGGE-/BYTTEMARKED. Ressource City vil facilitere genbrug af byggeaffald gennem et bygge-/byttemarked, hvor besøgende kan bytte byggekomponenter. Dette vil være en central del af det fremtidige genbrugstorv i Ressource City, der henvender sig til borgerne i Næstved.

Målsætning: SKOLETJENESTE/BØRNELAB. I Ressource City findes en enestående mulighed for at skabe rammer for læring om ressourcer. Læringen vil være baseret på en “on-site” tilgang, hvor man som besøgende kan komme tæt på processerne inden for reparation, renovering, genbrug og upcycling. Ressource City har dermed mulighed for at skabe rammerne om et eventyrligt oplevelsesrigt formidlingscenter, hvor børn og unge kan få en forståelse for hvilke kredsløb, affald indgår i.

MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED
En af drivkræfterne bag strategien og visionen for Ressource City, har været tanken om at skabe en unik klynge med et særligt fokus på bæredygtighed og på udnyttelse af affald som en ressource. At skabe en klynge der arbejder på at genoprette de menneskeskabte klimaforandringer ved blandt andet at bidrage til en nedsættelse af CO2-udledningen lokalt, nationalt såvel som internationalt.

De ressourcer vi indtil nu har kaldt affald, skal gentænkes ind i cirkulære kredsløb – hvor design af produkter bliver udviklet på en måde der sikrer at ressourcer aldrig går tabt eller mister værdi. Ved at dyrke en sådan tilgang til design og udvikling af innovative nye produkter, kan vi spare på de ressourcer vi allerede har til rådighed, og samtidig sænke efterspørgselen på de jomfruelige materialer. Ressource City vil således bane vejen for en bedre og mere effektiv udnyttelse af vores ressourcer.

“I 2012 producerede Danmark ca. 10,4 mio. tons affald”

Affaldsstatistik 2012, Miljøstyrelsen.

SOCIAL BÆREDYGTIGHED
Gennem det stærke fokus på at udnytte affald som en ressource har Ressource City potentiale til at skabe en hel række nye arbejdspladser i Næstved – arbejdspladser der henvender sig til akademikere og faglærte såvel som til ufaglærte. En sådan udvikling kan påvirke byens demografi positivt, ved blandt andet at reducere fraflytning, forstærke de nyere generationer og øge tilflytning til byen.

Ressource City kan blive et nyt samlingspunkt for Næstved, med en fælles stolthed og identitet. En stolthed og identitet, der bygges op omkring at Næstved er en by der arbejder for at forbedre miljøet – og gennem denne identitet samles Næstveds borgere, virksomheder og kommune.

ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED
De cirkulære ressourcekredsløb som et område som Ressource City vil åbne op for, skaber grundlaget for en opblomstring af nyskabende innovative industrier, der arbejder på baggrund af ressourceindsamling, ressourcesortering, udvikling af ny teknologi og frembringelse af nye produkter. Der opstår nye bæredygtige forretningsmodeller som alle giver økonomisk mening på bundlinjen, blandt andet i kraft af deres potentiale for at reducere behovet for økonomi til energi, råmaterialer, mm. Dette skaber arbejdspladser for både højtuddannede og ufaglærte. Samtidig kan der skabes arbejdspladser i allerede eksisterende virksomheder der arbejder med at skabe nye upcycle produkter.

Denne bæredygtige ressourceoptimerende tankegang som ligger bag et cirkulært forbrugsmønster betyder derfor ikke at byer og lande skal forberede sig på stigende arbejdsløshed og faldende økonomisk vækst. Tværtimod åbner denne tilgang til ressourcer op for nye virksomheder, arbejdspladser, uddannelsesretninger, samarbejder, og teknologier samt en fremtidig eksport af disse – og på den måde vil Næstved vække større opmærksomhed regionalt, nationalt og internationalt.