SOCIALØKONOMISK ANALYSE FOR TÅRNBY KOMMUNE

Introduktion

Forud for udarbejdelsen af et skitseforslag til en socialøkonomisk café til Tårnby Hovedbibliotek og en visionsplan for udearealerne omkring Hovedbiblioteket, har Lendager Strategi udarbejdet et forstudie og dermed lavet analyser af brugere, institutioner og aktører i området såvel som af socialøkonomisk virksomhedsdrift. Formålet med forstudiet er, at kunne forankre designet af den kommende café og visionsplan i området, og således sikre at de nuværende brugere af området, også i fremtiden kan identificere sig med det.

Det projekt som forstudiet skal kridte banen op for, deler sig i to grene: dels en socialøkonomisk café der skal integreres i Hovedbibliotekets bygning, og dels en visionsplan for udearealerne omkring Hovedbiblioteket. Ønsket fra Tårnby er, at caféen skal forbinde biblioteket med det liv der udspiller sig uden for og omkring det, og at den nye café skal drives som en socialøkonomisk café og være med til at give en særlig identitet til udearealerne. Således er det et ønske at Tårnby Hovedbibliotek vil kunne fungere som katalysator for byliv og for lokale stærke fællesskaber.

TYPE, STED

Analyse

Danmark, Tårnby

KUNDE

Tårnby Kommune

PARTNERE

Realdania

Dorte Skot-Hansen

Tårnby Hovedbibliotek

STATUS, ÅR

Afsluttet

2015

HOLD

Ansvarshavende partner: Anders Lendager

Medarbejdere: Malene Køster Lasthein

Kontekst

Forstudiet tager udgangspunkt i potentialerne i koblingen mellem bibliotek og byrum, samt i en undersøgelse af hvordan en plads kan fremme samarbejde på tværs af institutioner. At samle institutioner, brugere og medarbejdere i et fælles byrum har vist sig at være en oplagt mulighed fordi der i området omkring Tårnby Hovedbibliotek ligger en række institutioner, der har indtil flere fællesnævnere, herunder overlap i aktiviteter, målgrupper, mm. De institutioner der er tale om, foruden Tårnby Hovedbibliotek, er et sundhedshus, en gymnastikforening, en folkeskole, en kirke og et foreningshus.

Det mest fremtrædende element i udearealerne omkring hovedbiblioteket er den store parkeringsplads foran hovedindgangen. Parkeringspladsen deles imellem de seks ovenfornævnte institutioner, og er det mest solrige areal i området, men er i dag ikke et attraktivt sted at opholde sig fordi det udelukkende er dedikeret til parkering. Hos Lendager Strategi har vi set et potentiale i at udnytte pladsen til flere forskellige formål i løbet af dagen, ugen og året, og parkeringspladsen har derfor været en vigtig del af forstudiet.

Med ønsket om bruge biblioteket som katalysator for projektet er bibliotekets rolle blevet undersøgt. Biblioteket er en ganske særlig typologi i samfundet, der gang på gang har vist sig som et velfungerende mødested eller tilholdssted for byens borgere, uanset social status. Det er en institution hvis ældste formål er at dele ressourcer, i form af bøger og skrifter, og dermed give menigmand adgang til oplysning såvel som viden.I takt med at samfundet udvikler sig, udvikler bibliotekets rolle i samfundet sig også, og biblioteker begynder i stigende grad i dag at fungere som en platform for deling i bred forstand, i kraft af at der udlånes en stadigt større variation af ressourcer, både i form af produkter og i form af services. På Tårnby Hovedbibliotek kan computere, 3D-printere, filmfremvisninger og andre aktiviteter eksempelvis nævnes som nogle af de ressourcer der i dag gives adgang til igennem biblioteket.

Om det er intentionen eller ej, er biblioteket således et pragteksempel på deleøkonomisk praksis. Så på trods af at biblioteket som institution ikke er opstået af klimakampen, kan det i dag være et vigtigt værktøj og lige netop den institution der er i stand til at gøre en markant forskel i kampen for et mere bæredygtigt samfund.

Deleøkonomi har været et nøglebegreb i Lendager Strategis arbejde med Tårnby Hovedbibliotek og de omkringliggende udearealer, fordi det er en retning, som ved at fokusere på at genbruge ressourcer og skabe fællesskaber, er et af de vigtigste skridt på vejen mod et bæredygtigt samfund – og fordi det ligger i naturlig forlængelse af en institution som biblioteket. Deleøkonomi er et koncept og en økonomisk model, der bliver mere og mere udbredt i det moderne samfund. Med mantraet ”adgang frem for ejerskab” er det en måde at tænke samfund på, der bygger på at dele de ressourcer vi har tilgængelige, skabe fællesskaber, og give folk adgang til flest mulige produkter og services.

Resultatet af forstudierne, der har et stærkt fokus på deleøkonomi, har skabt grundlaget for det arkitektoniske hovedgreb for skitseforslaget til en socialøkonomisk café såvel som til visionsplanen for udearealerne omkring hovedbiblioteket.

Det er således på grundlag af forstudierne, der igennem brugerinddragelse og områdeinterviews har afklaret mulige aktørers ønsker og behov, at Lendager Strategi har udformet det nyskabende koncept ”Delepladsen”, der gentænker den store parkeringsplads. Med Delepladsen tages der fat i udearealerne omkring hovedbiblioteket, for at skabe et nyt fleksibelt, attraktivt og levende byrum med udgangspunkt i deleøkonomi, og med caféen og biblioteket som katalysator. Her skal aktiviteter og fællesskaber samles med deleøkonomien som referenceramme. Med navnet Delepladsen skal parkeringspladsen dermed transformeres til et attraktivt byrum.

Som forstudie til caféen er der udarbejdet en dybere analyse af socialøkonomisk virksomhed og potentialerne for, at skabe en robust driftsmodel for den socialøkonomiske café i Tårnby Hovedbibliotek. Den foreslåede driftsmodel er blandt andet udarbejdet efter samtaler med flere etablerede socialøkonomiske virksomheder, og giver et bud på en rentabel socialøkonomisk drift, som desuden kan benyttes i flere andre forstadsbyer, der i mange tilfælde har lignende ønsker til åbningstider og en sammenlignelig brugergruppe.

De begreber og hovedgreber vi har arbejdet med i forstudiet til Tårnby Hovedbiblioteks socialøkonomiske café og visionsplanen for de omkringliggende udearealer, er nogle der kan anvendes som udgangspunkt for lignende projekter rundt omkring i det danske land, hvor biblioteker, byrum og parkeringspladser kan have behov for en gentænkning. Indretningen i Tårnby Kommune kan således trække paralleller til andre kommuner, som har centralt beliggende offentlige institutioner og omkringliggende udearealer som domineres af parkeringspladser

Miljø

For de nye skitseforslag til Tårnby Hovedbibliotek er der skabt en strategi for bedre ressourceudnyttelse – design med genbrug – hvor alle elementer er funderet i de muligheder for at dele og genbruge ressourcer, der ligger i deleøkonomien. Caféen til hovedbiblioteket designes derfor med upcyclede byggematerialer, blandt andet benyttes en af bibliotekets egne restressourcer, bøger, til at skabe en ny væg.

Delepladsen designes ligeledes med upcyclede elementer, og tager samtidig udgangspunkt i deling af plads og af materielle ressourcer, biler og mennesker imellem.

Social

Et af formålene med caféen og nytænkningen af parkeringspladsen er, at skabe aktive rum hvor borgere og institutioner kan indfinde sig. Derfor skal både caféen og delepladsen designes ud fra de iboende potentialer for deling af ressourcer, og i lige så høj grad designes til de fællesskaber der opstår i delende miljøer. Med programmeringen af de udvalgte udendørsarealer,får institutioner muligheder for, at komme ud i det offentlige rum og vise deres aktiviteter for områdets brugere. Igennem de udendørs aktiviteter kan områdets institutioner skabe synlighed, mødesteder såvel som mere værdi for områdets borgere og institutionerne selv.

“der skal være lyst og venligt, måske borde udenfor, hvor man kan nyde en kop kaffe”

“Man skal kunne sidde dejligt, i bløde lænestole. Det skal være uprætentiøst.”

“jeg kunne godt tænke mig en kop kaffe”

“en café ville forlænge tiden jeg bruger på biblioteket”

“jeg skriver opgave på biblioteket – med en café ville jeg kunne arbejde udistraheret”

“et sted man kan kombinere frokost og leg. Der skulle være en hyggelig indretning med plads til børn”

Økonomi

Undersøgelser viser, at udsatte ledige der kommer i beskæftigelse, sparer samfundet for millioner af kroner hvert år, og på den måde er socialøkonomiske virksomheder som udgangspunkt en økonomisk gevinst for samfundsøkonomien. Men det skal selvfølgelig også være rentabelt for den socialøkonomiske virksomheder selv, og derfor har vi i dette projekt undersøgt hvordan en rentabel driftsmodel kunne se ud for Tårnby Hovedbibliotek. På baggrund af artikler, publikationer, bymæssig placering, bibliotekets ønsker til caféens virke og samtaler med socialøkonomiske virksomheder, er der således udarbejdet en robust driftsmodel for en socialøkonomisk café i hovedbiblioteket. En driftsmodel, som gavner virksomhed, kommune og borgere og som desuden kan bruges som eksempelcase for lignende kommuner der ligger uden for storbyer, og som har et ønske om at etablere en socialøkonomisk café i en af deres institutioner.