AMAGER FÆLLED KVARTER

Introduktion

Vi har valgt at kalde vores projekt: Amager Fælled Kvarter – Danmarks naturligste bydel, fordi vi ønsker at gøre det naturlige til bydelens helt særlige varemærke. Amager Fælled Kvarter skal i vores øjne være det sted, hvor landskab, arkitektur, livsstil, tekniske løsninger og samarbejdsformer er præget af en naturlighed, det ligefremme og det afslappede.

Amager Fælled Kvarter skal være den naturligste og mest ligefremme løsning på urbane udfordringer! Det sted hvor klima- og regnvandsløsninger, energiløsninger og ressourceeffektivitet gøres til den logiske, den smarte, den bæredygtige, den naturlige måde at gøre ting på. Vores vision for Amager Fælled Kvarter er derfor at udvikle bydelen som et kredsløb der naturligt skaber synergi med naturens, byens og regionens ressourcer. – Et kredsløb der gør byggeaffald til LAR-løsning og belægninger, natur til energi, tunnelmok til naturholme. Vores vision er at ”folde” den klassiske lineære by sammen til en cirkulær by, hvor de materielle, økonomiske og sociale ressourcer ses i en større sammenhæng.

TYPE: Helhedsplan

AREAL: 19 hektar

SITE: København, Danmark

KUNDE: By & Havn

PARTNERE: Arkitema

STATUS: Afleveret

ÅR: 2016

ANSVARSHAVENDE PARTNER: Anders Lendager

PROJEKTLEDER: Stig Ammitzbøll Jørgensen

MEDARBEJDERE: Marie Hvidaa Hjørnholm, Nicholas Ransome

Kontekst

Amager Fælled har sin placering på de oprindelige kystenge af Amager, hvor store dele er dannet ved lossepladsopfyldninger siden 1900-tallet. Disse opfyldninger viser sig i dag ved et højere liggende terræn i størstedelen af Amager Fælled, hvor jorden er mindre næringsrigt. Grundlaget for Amager Fælled Kvarter består af 7000 år gammel, uerstattelig strandeng som aldrig har været dyrket som landbrug. Derfor lever og vokser her fredede orkideer, padder og den nationalt truede plante brændeskærm, og der bør tages maksimalt hensyn til områdets unikke natur, som betragtes som den sidste rest af oprindelig natur I København.

Amager Fælled Kvarter området kan opdeles i naturbiotoperne Eng, Mose og Overdrev.

De fugtige engarealer varierer fra lysåbne områder til tættere bevoksede arealer med træer som Tjørn, Slåen, Pil, Æble, Brombær, og planter som Eng-Nellikerod og Røllike. Engen er naturligt næringsfattig, hvilket afspejler sig i sammensætningen af vilde plantearter, og er derfor sårbar overfor næringstilførsel. Spredt over engbiotopen findes mere eller mindre permanente vandhuller, hvor Vandsalamander, Grøn frø og Spidssnudet frø har deres habitat. Disse spring- og halepadder er under stærk tilbagegang. De åbne overdrevsarealer er domineret af lavt voksende vegetation og består af gruset, sandet, tør og næringsfattig jord. Her vokser forskellige planter og græsser som Alm. Rajgræs, Eng. Rapgræs, Vild gulerod og Pilealant samt træer som Tjørn, Poppel, Kastanje, El og Pil. Jordens indhold af næringsstoffer kan variere på overdrevsbiotopen, hvilket resulterer i stor artrigdom.

Området er enestående natur med stor variation i den landskabelige oplevelse. Fra de åbne overdrevarealer er udsigt over de åbne vidder til den omkringliggende by og i lavereliggende våd-eng landskaber opleves naturen tæt, vild, magisk med vandhuller, summende insekter og duftende blomster og buske.

Hovedgreb

Visionen om Amager Fælled Kvarter – Danmarks naturligste bydel er båret af tre primære strategier der tilsammen rummer forslag og ideer til konkrete aktioner. Strategierne tager afsæt i et dedikeret mål om at skabe en både miljømæssig, social og økonomisk bæredygtig bydel der på alle punkter – og mere til, opfylder kravene til DGNB certificering niveau ”guld”. De tre strategier er:

A. Strategi for et levedygtigt habitat
Den første af de tre strategier omhandler det byplanmæssige hovedgreb, og beskriver samspillet mellem planens hovedelementer og styringsredskaber: Natur og klimahåndtering, kvarterdannelser, byggefelter, bebyggelser, tætheder, by- og landskabsrum, infrastruktur. – Et byplanmæssigt hovedgreb der fokuserer på at skabe rammerne for livskvalitet og et levedygtigt robust habitat for både mennesker, dyr og planter.

B. Strategi for bæredygtig livsførelse
Strategi 2 beskriver de aktioner som gør By & Havn i stand til at skabe rammerne for udviklingen af attraktive og variationsrige boligområder, med natur og fællesskab som drivere. Endvidere beskrives hvordan en kredsløbsorienteret ressourcestrategi kan skabe rammerne for hvordan et rigt og bæredygtigt storbyliv udvikles.

C. Strategi for byskabelse
Den sidste af de tre strategier beskriver de motivations- og styringsredskaber By & Havn kan bruge i planlægningen for sikre en robust og identitetsstærk byudvikling fra start. Strategien rummer bl.a. aktioner for tilblivelsen af identitetspunkter, udvikling af biodiversitet, aktørsamarbejde, delefaciliteter mm. Endvidere beskrives her en robust etapeplan, der kan sikre sammenhæng mellem investering, grundsalg, natur og livskvalitet.

Et Levedygtigt Habitat

Med afsæt i visionen om at Amager Fælled Kvarter bliver Danmarks naturligste bydel, beskriver vi vores koncept som en række handlinger vi kalder ”fold byen sammen”.

Fold byen sammen beskriver i den store skala, det potentiale, der ligger i at tænke den klassiske lineære by foldet sammen i en cirkulær struktur, der optimerer en lang række rummelige, naturmæssige, miljømæssige, sociale og processuelle forhold, så rammerne for en attraktiv bydel, med fokus på livskvalitet kan blive en realitet. Vi ønsker således, at tage Ørestads mange kvaliteter og samle dem, rulle dem sammen og konfigurer dem på en ny bæredygtig måde.

Fold byen sammen skal også ses som et mere metafysisk billede på kvarterets og Ørestads/Københavns omstilling fra lineær ’producer – forbrug – smid væk-økonomi´, til en måde at tænke by, byggeri og forbrug på, som er miljømæssigt og kommercielt bæredygtig. Inspirationen kommer fra naturens cyklus, hvor intet går til spilde, men derimod giver næring til hinanden. Fold byen sammen er således et arkitektonisk og planmæssigt styrringsredskab, men også et billede på de ”økologiske” og cirkulære processer, som skal gøre Amager Fælled Kvarter til Danmarks naturligste bydel – et levedygtigt habitat for mennesker, dyr og planter.

Bæredygtig Livsførelse

Bæredygtighed er mere end tekniske og miljømæssige løsninger. Bæredygtighed er i Amager Fælled Kvarter lige så meget at give borgerne mulighed for at udleve den personlige drøm ud om en mere bæredygtig livsførelse. Det betyder grundlæggende set at bæredygtighed skal være mere end isoleringstykkelser og returvand. Bæredygtighed skal være synlige og aktive løsninger man som borger i bydelen kan blive medskaber og medejer af; naturlige løsninger der giver mening i hverdagen og løsninger vi kan spejle vores image i.

Med en holistisk tilgang til bæredygtighed vil vi skabe et oplevelsefyldt, sundt, socialt, bæredygtigt og økonomisk rummeligt Amager Fælled Kvarter, hvor ren luft, vand og jord, vedvarende energi samt ressourcebevidsthed skaber en æstetisk, helhedsorienteret og mangfoldig arkitektur. Kun ved at forene alle tre aspekter – det miljømæssige, det økonomiske og det sociale – kan vi skabe fremtidens bæredygtige arkitektur. Derfor er en samtænkning af disse aspekter essentielt for projektet. På den måde sikrer vi, at ressourcebevidsthed bliver kernen i projektets livscyklus, fra start til slut.

  • Situationsplan

Byskabelse

Fremtidens beboere efterspørger mere end en bebyggelse. Fremtidens beboere i Amager Fælled Kvarter vil efterspørge en bydel, der skaber identitet, et særligt tilhørsforhold og oplevelsen af fællesskab og community. Boligkøbere orienterer sig i stigende grad mod steder og bydele, der giver følelse af, at man flytter ind i noget særligt – en kultur, en identitet, et sted. At man bor et sted, som man kan investere sig selv i og derigennem blive medejere og medskabere af.

Den gode udsigt og en gennemlyst bolig gør det ikke alene i dag. Developere søger i stigende grad byggegrunde, hvor de kan tilbyde kommende beboere noget unikt og noget ”ekstra”. F.eks. boligkoncepter der tilbyder en nemmere, smartere og livsstilsorienteret ramme, der matcher kommende beboeres behov og identitet. Der er samtidig en voksende interesse fra Københavns Kommunes om at sikre, at arealer i den tætte by, også dem der er under udvikling, kan komme byens borgere til gode ved at de udgør en social og rekreativ ressource med f.eks. læringsstationer for skolebørn, udflugtsmål for institutioner og rekreative og sundhedsfremmende naturområder.

Det er dét vi med ”strategi for by-skabelse” ønsker at forløse. I samspil med en robust og økonomisk bæredygtig etapeplan kan vores strategi gøre By & Havn i stand til udvikle og markedsføre byggegrunde samtidig med at bydelens spirende byliv og identitet bliver til.

Den gode etapeplan skal sikre en naturlig balance mellem en lang række forhold i udbygningsperioden. Den gode etapeplan skal være robust og både social-, ressourcemæssig, miljømæssig og økonomisk bæredygtig. Og ikke mindst, skal den gode etapeplan sikre, at Amager Fælled Kvarter udvikler sin unikke kvalitet og identitet relativt hurtigt og at den kan fastholdes i alle de år udbygningen står på.

  • Trin 1

  • Trin 2

  • Trin 3