FREMTIDENS GÅRDHAVE

Introduktion

Projektet er et af Fremtidens Gårdhaver med LAR demonstrationsprojekter, der er igangsat for at afdække de københavnske gårdhavers klimatilpasningspotentiale og for at udvikle grønne og rekreative regnvandsløsninger, der er særligt velegnede til gårde. Gården ved Straussvej er udvalgt som demonstrationsprojekt, på grund af de særlige udfordringer, der er med nedsivning i Sydhavnen, hvor grundvandsspejlet står højt.

Projektet sætter derfor fokus på opmagasinering og anvendelse af regnvandet til såkaldte blå løsninger, hvor vandet er synligt og kan anvendes til rekreative formål og eventuelt genanvendes i toilet eller til vaskeri. Projektforslaget er resultatet af et samarbejdsdrevent innovationsforløb med beboere, rådgivere, HOFOR, Københavns Innovationshus og Teknik- og Miljøforvaltningen. På alle workshops har beboernes ønsker om integrerede zoner, intime rum, aktivitetsmuligheder, forlængelse af sæsonen, æstetik og fællesskab været omdrejningspunktet for udarbejdelsen af projektforslaget og regnvandsløsningerne.

TYPE: Demonstrationsprojekt og klimaløsning

AREAL: 3.200 m²

SITE: Danmark, København

KUNDE: Københavns Kommune

PARTNERE: BOGL og Sloth Møller

STATUS: Under udvikling

ÅR: 2017 –

ANSVARSHAVENDE PARTNER: Anders Lendager

PROJEKTLEDER: Stig Ammitzbøll Jørgensen

TEAM: Sasha Beckmann, Daniel Veenboer, Agata Marzec

UDFORDRINGER

Gårdhaven gør det udfordrende regnvand til noget værdifuldt for sine beboere, ved at skabe effektive synlige regnvandsløsninger, der tilsammen danner smukke haverum til fællesskab, leg og sanselige oplevelser. Samtidig er gårdhaven designet, så den kan tilbageholde store mængder regnvand ved skybrud og dermed bidrage aktivt til at aflaste byens kloaker og dermed mindske oversvømmelser af bydelens kældre.

Gårdhaven gør materialer der normalt betragtes som affald til nyt smukt gårdrumsdesign til glæde for karreens beboere. Gårdhaven bygges af genanvendte byggematerialer og hjælper hermed byen med at komme af med sit affald, sparer på vores fælles ressourcer og reducerer Co2-udledningen. Samtidig skabes der et unikt, brugerdrevet og stedsspecifikt design, til glæde for beboerne og de besøgende.

Gårdhaven er udviklet i en samskabende innovationsproces med beboerne og Københavns Kommunes gårdhaveteam. – En proces der har gjort beboerne til medskaber af løsningerne og skabt en stor opbakning og et stort ejerskab til det samlede design af gården. Beboerne er blevet en ressource i deres egen gård.

DEMONSTRATIONSGÅRD

Gårdhaven demonstrerer, hvordan klima- og nedsivningsudfor-dringen i Sydhavnen vendes til noget værdifuldt for beboere. Regnvand opmagasineres og tilbageholdes til synlige blå og grønne regnvandsløsninger, der tilsammen danner et smukt og stemnings-fuldt haverum med en sø og en vandkanal. Regnvandet til søen kommer fra de biologiske rensningsfiltre i gården nordlige ende og ledes i kanaler langs gårdhavens kant. Samtidig er gårdhaven designet med en såkaldt klimakant, der kan inddæmme en 100 års regnhændelse og derved tilbageholde og forsinke skybrud på gårdhavens grønne område, så byens kloakker aflastes.

Fremtidens Gårdhave omdanner byggeaffald til en ressource. Gårdhaven bygges hovedsageligt af genanvendte byggematerialer, der normalt betragtes som affald, og gør det til en del af gårdrums-designet. Dermed spares ressourcer og CO2-forbrug, da der ikke bruges energi på at producere og transportere nye materialer.

GÅRDENS INDRETNING

Gårdhaven indrettes, så regnvandet er kilden til gårdhavens æste-tik og stemning. Der anlægges derfor en lille lavbundet sø, som er forbundet med en vandkanal, der løber oven på gårdens klimakant. Klimakanten er en snoet og cirkelformet 40-60 cm høj væg, der løber hele vejen rundt i gården og danner et bassin ovenpå græsa-realet, som kan tilbageholde skybrud. Der etableres også et mindre væksthus, en frugtlund og dyrkningsområde samt en traditionel legeplads og et vandlegsområde.

Søen – gårdens åbne vandspejl
I Fremtidens Gårdhave ved Straussvej anlægges en sø af rent regnvand, som børn og voksne kan soppe i. Søen omkranses dels af kanter og brinker som beboerne kan opholde sig på, dels af vandplanter som siv og dunhammer mm., der både understøtter en søstemning og et unikt dyre- og planteliv. Søens dybde varierer fra ca. 20-50 cm. afhængig af årstiden. Gårdlauget kan også selv regulere vanddybden efter beboernes ønske.

Klimakanten – gårdens møbel og klimaløsning
Klimakanten snor sig langs gårdhavens kant og skaber sammen med beplantning og belægninger en lang række større og mindre haverum og opholdssteder. I de større haverum er der plads til bordebænkesæt med mulighed for at grille med naboer og venner. Andre steder er haverummet små nicher med siddeplinte til få personer. Væksthuset bygges ovenpå klimakanten, så vandet kan løbe ind igennem. Andre steder bygges den sammen med pergola, barnevognskur, cykler eller lign. I solsiden er Klimakanten udformet med en rende på oversiden, så den fungerer som en kanal, der leder vand fra gårdens nordlige ende mod søen i syd. Kanalen giver mange forskellige oplevelser med vand. Nogle steder er kanalen en smal rende, hvor man kan høre vandet risle. Andre steder er kanten bredere og bassinlignende. I det nordlige vandslegsområde kan børnene lege med små sluser og vand trapper.

Gårdens grønne oase
I midten af gården på indersiden af klimakanten etableres gårdha-vens grønne oase med søområde, opholdsarealer, nyttehaver med mulighed for dyrkning og en frugtlund samt en traditionel legeplads og et græsareal til boldspil o.lign.

Kantzonen
Langs klimakantens yderside etableres opholdsnicher, væksthus skure, affaldsskure, brandredning, cykelparkering mm. Nogle steder plantes mindre letløvede træer. Adgangen fra kantzonen til gårdhavens grønne oase sker hen over klimakanten, hvor der etableres små trapper og ramper. Alle har derved mulighed for at krydse klimakanten uden besvær – også med barnevogn, rollator o.lign.
Væksthus – gårdens lille fælleshus
Centralt i gården opføres et væksthus på ca. 40 m2 med plads til vin, dyrkning, ophold og fællesarrangementer. Glasfacaderne opsamler solens energi og forlænger udesæsonen – fra marts til sidst i oktober. Væksthuset har skydedøre, der skaber god sammenhæng mellem væksthus og den store terrasse foran.

GENANVENDELSE

I Fremtidens Gårdhave gennemføres renoveringen for første gang i gårdfornyelsens historie med genanvendte og upcyclede bygge/anlægsmaterialer. I gården genbruges affald og byggematerialer, som alle har haft et tidligere liv i en anden bebyggelse. Det sparer miljøet for store mængder CO2, når materialerne genbruges og gives nye funktioner – fremfor at producere nyt. De genanvendte materialer vil bruges så der skabes smukke og morderne udtryk, der også har patina fra den tidligere brug.

Gårdens klimakant, hvor regnvand fra gårdens sø løber i, er produceret af genbrugsbeton – en beton hvor man nedknuser gammelt beton og blander den i ny beton som tilslag. Genbrugstræ anvendes til terrasser, facadebeklædning, skure og bænke. Træet til terrasser og trapper termobehandles i stedet for at anvende traditionel træbehandling. Det er en teknisk proces, som betyder, at træet kan genanvendes igen og igen uden at lede giftige kemikalier ud i naturen. Træ der anvendes til facader på skure overfladebehandles med kulbrænding. En teknik hvor overfladen forkulles ved brænding og hermed beskyttes mod udtørring og råd. På gangstierne anvendes genbrugstegl og genbrugsfliser som en æstetisk og naturlig belægning. Alt sammen til stor gavn for gårdens beboere og miljøet.