HELSINGE NORD

Introduktion

Lendager Arkitekter har for Gribskov Kommune udarbejdet en ny bæredygtig og integrerende udviklingsplan i Helsinge Nords naturskønne område. Efter flere årtier er der i Danmark i dag flere og flere, der flytter fra storbyen til provinsen end omvendt. Det gør vi, fordi vi efterspørger frisk luft, grøn natur, sundhed, sport, bevægelse og nye fællesskaber. Vi vil have naturen og dens grønne, sunde og sociale nytte- og herlighedsværdier helt tæt på os igen. Denne trend har Helsinge alle muligheder for at nyde godt af. Udviklingsplanen bruger naturen til at skabe en social, miljømæssig og økonomisk bæredygtig udvikling af Helsinge Nord.

TYPE: Demonstrationsprojekt
AREAL: 65 ha
SITE: Danmark, Helsinge

KUNDE: Gribskov Kommune
PARTNERE: SLA, Orbicon, VIA Trafik

STATUS: Afsluttet
ÅR: 2016

HOLD: Ansvarshavende partner: Anders Lendager. Projektleder: Stig Ammitzbøll Jørgensen.

KONTEKST

Hvorfor i alverden skulle man flytte til Helsinge? Og hvorfor i alverden skulle man dog bygge 700 nye boliger på bar mark i Helsinge Nord? Disse to spørgsmål vil for de fleste udefrakommende være helt berettigede. For ser man på Helsinge ved det første øjekast, springer en række udfordringer i øjnene:

Helsinges demografiske sammensætning er ældre, har lavere indkomst og lavere uddannelse end resten af Sjælland. Brandingmæssigt mangler Helsinge i modsætning til en række af lokalområdets andre byer som Gilleleje og Helsingør en egen, klar identitet, der definerer hvad byen er og vil. Boligmæssigt mangler Helsinge attraktive alternativer til parcelhuset og tilbyder således ikke tilstrækkelige muligheder for at bo i byen for fx enlige, ældre eller yngre par uden børn. Og naturmæssigt er Helsinges omgivelser domineret af landbrugsjord, hvilket ikke tilbyder de distinkte naturoplevelser, som flere og flere mennesker i dag efterspørger.

Dette er Helsinges aktuelle situation; byens brændende platform. Det gode er, at disse udfordringer allerede er erkendt af både borgere, erhvervsdrivende og politikere. For så kan man gøre noget ved dem. Og det er lige præcis her, at udviklingen af Helsinge Nord kommer ind i billedet.

Vi har adresseret Helsinges udfordringer ved at tage udgangspunkt i de mange kvaliteter, der faktisk findes i Helsinge og i byens lokalområde. Ved at fundere udviklingen af Helsinge Nord på det stærke frivillige foreningsliv, der florerer så stærkt i Helsinge, og ved at skabe en ny natur baseret på Nordsjællands fantastiske landskaber og ved at udvikle en række nye, bæredygtige boligtypologier kan vi skabe et nyt boligområde i Helsinge, der er helt sit eget: Et stærkt, socialt og økonomisk bæredygtigt boligområde, der tiltrækker og fastholder en bred vifte af nye, ressourcestærke beboere ved at tilbyde grønne omgivelser, sunde og sociale aktiviteter, og et bredt boligudbud, der giver værdi og muligheder hele livet.

NATURBASEREDE DESIGNLØSNINGER

Udviklingsplanen bruger naturen til at skabe en social, miljømæssig og økonomisk bæredygtig udvikling af Helsinge Nord. Set i et økonomisk perspektiv er naturen det mindst omkostningsfulde at realisere, opvejet mod den merværdi og den gevinst, den giver alle involverede interessenter – Gribskov Kommune, Helsinge, de kommende developere, beboerne og brugerne.

Ovenstående diagram er et styringsredskab til at udvikle Helsinge Nord til en bæredygtig bydel, der består af både det byggede og det groede miljø i en kraftfuld og fuldendt ligevægt. Med løsninger, stemninger og udtryk der bliver stadig bedre, stadig stærkere og stadig mere komplette som tiden går – fordi udviklingen baseres på det groede miljø.

KONCEPT

I Helsinge Nord er man fælles om naturen, det aktive liv og den gode barndom.

Rummene mellem bygningerne er formede og programmerede til at være fællesskabende og stemningsskabende. Naturrummene er grønne og blå og skaber lokalforankrede herlighedsværdier for alle. Naturoplevelserne er lige udenfor døren, og hele året rundt skabes sanselige rammer om det gode liv i Helsinge Nord. Færsel for bløde trafikanter er prioteret højt, så alle – og særligt børn – kan gå, løbe, ride og cykle trygt i naturen mellem husene.

STJERNEN: NATUR, BØRN OG IDRÆT

Helsinge har allerede i dag et stærkt DNA: Idræt og børn. Dette DNA forstærker vi ved at udvide det eksisterende Nordstjerneområde på tværs af Helsingørvej, og gør udbudet af foreningsliv, idræt og leg endnu større og stærkere. Dette nye samlede aktivitets- og naturområde kalder vi for STJERNEN, og det skal forbedre relation mellem Helsinge og Helsinge Nord – både fysisk, visuelt og mentalt. STJERNEN styrker Helsinge Nords identitet og skaber et fælles lokalt tilhørsforhold. Samtidig med at STJERNEN cementerer Helsinge som en regional destination med et stærkt foreningsliv, et bredt udbud af idrætsfaciliteter og nye naturoplevelser.

SAMMENHÆNG MED HEGN

Med inspiration fra Tisvilde Hegn og Valby Hegn foreslår vi at anlægge et frodigt hegn i den nordlige del af udbygningsområdet: Helsinge Hegn. Træplantningen fungerer dels som biologisk korridor mellem Helsinge og de omkringliggende naturområder, men skaber også en rumlig overgang mellem boligområdet Helsinge Nord og de tilstødende landbrugsområder. Hegnet vil tiltrække dyr og fugle, ligesom træerne vil forbedre mikroklimaet omkring boligerne. Dertil vil træer også reducere bydelens CO2-footprint markant.

ATTRAKTIVE BELIGGENHEDER

Formålet medat anlægge Stjernen og Helsinge og Hegn er at højne herlighedsværdien og gøre det attraktivt at flytte til Helsinge Nord uanset hvor i boligområdet, man bosætter sig. Naturen skaber attraktive beliggenheder med naturoplevelser lige udenfor døren til glæde for både børn og voksne. De eksisterende og nye vådområder skaber lokale naturrum, der fremmer den lokale herlighedsværdi.

NEM TILGÆNGELIGHED

Vejhierarkiet skal sikre bedst mulig tilgængelighed til alle boliger uden at landskabet skæres igennem af unødvendige vejanlæg. Planen disponeres med den velkendte ‘cul-de-sac’ struktur, men vejene formes med grønne grøfter og følger topografien, så naturen kan folde sig ind og ud mellem boligerne. Vejhierarki er optimalt set i forhold til den etapevise udvikling. Vejudlæggende kan i rammelokalplanen eventuelt tilrettes føreløse biler.

VARIEREDE BOLIGTYPER

Udviklingsplanen rummer 700 boliger fordelt på fem typologier, der spænder fra enfamilieshuse til større fællestypologier. Boligerne varierer i arkitektur og størrelser og skal sikre, at særligt seniorer og børnefamilier også kan bosætte sig i Helsinge. I bebyggelsesplanen anbefaler vi at placere de boliger, som er mest fællesskabsorienterede, ind mod STJERNEN, mens de boliger som har en højere grad af privathed placeres i Helsinge Hegn.

ETAPEDELING

Etapeplanen følger den infrastrukturelle udbygning: Hver stamvej er en ny etape. Hver etape rummer forskellige boliger, så man løbende sikrer et bredt udbud af boligtyper. I hver etape skal der ud over byggeriet realiseres infrastruktur, plantes træer i Helsinge Hegn, skabes naturlig regnvandshåndtering og anlægges en del af STJERNEN. STJERNEN fungerer som buffer for de jordarbejder og den terrænregulering, der skal foretages i forbindelse med byggeriet.

KLIMATILPASNING

Byudvikling medfører øget afstrømning, reduceret fordampning og forurening af overfladevand med miljøfremmede stoffer. Disse tre væsentlige effekter er dog i høj grad reduceret med dette koncept for regnvandshåndtering i Helsinge Nord.

Tørre regnvandsbassiner kan anlægges med græs eller beplantes med buske og træer. Beplantningen skal blot være robust mod både oversvømmelse og tørre perioder. Afløbet fra et tørt bassin kan anlægges med kuppelrist til en brønd med vandbremse og evt. suppleres med et dræn under bassinet.

Den årlige fordampning fra befæstede arealer er væsentligt lavere end fra dyrkede marker. Denne effekt modvirkes dog af de nye arealer med skov og enge. Lokal fordampning af regnvand er vigtig både i forhold til beskyttelse af Ammendrup Å, men også i forhold til at undgå ”varmeø-effekten”. Således har den øgede naturkvalitet en væsentlig effekt i forhold til at bevare området vandbalance.

På trafikarealer akkumuleres miljøfremmede stoffer fra emission og spild fra biler. Disse stoffer afvaskes under regn. Derfor anlægges der vejtrug langs alle veje. Truget opbygges med rodzone, filtermuldsmatrice og underliggende dræn, som kan tilbageholde og for nogle stoffers vedkommende nedbryde denne forurening. Herved friholdes de tørre regnvandsbassiner for den væsentligste fraktion af regnvandsforureningen.

BEDRE BOLIGLIV

Vi mener, at det gode boligliv i Helsinge Nord handler om naturens herlighedsværdier, det lokale fællesskab og det brede boligudbud, der gør, at man kan finde en bolig i Helsinge Nord hele livet. Derfor udviklede vi en bebyggelsesplan bestående af fem forskellige boligtypologier, der er attraktive for forskellige målgrupper. Et bredt boligudbud i Helsinge understøtter en befolkningsmæssig diversitet og sikrer boliger til unge, børnefamilier, seniorer mm. Hermed gøres byen robust ift demografisk udvikling.

Nye attraktive seniorboliger gør det muligt for byens ældre borgere at flytte ind i en mindre og mere bæredygtig bolig. Det frigør de store parcelhuse til nye ressourcestærke børnefamilier som byen har brug for. Ved ejerskifte sker der ofte en både funktionel og energimæssig renovering af husene, der i sidste ende løfter byens samlede boligniveau og image som god bosætningskommune. Denne udvikling vil igen stimulere øget efterspørgsel på familieboliger i Helsinge Nord – i særligt grad, når der planlægges for nye familieformer, boliger med særlige kvaliteter og tematikker og boliger der understøtter aktive fællesskaber – f.eks. funderet i natur, hestesport, idræt og andre aktiviteter. Planlægningen af blandede boliger og nye boformer skaber således ikke kun udvikling i Helsinge Nord, men har en positiv betydning for bosætning i Helsinge som helhed.

  • Gårdhavehus

  • Parcelhus

  • Etagehus

  • Rækkehus

  • Fællesgård

VEJFÆLLESSKABET

Helsinge Nords stikveje er små fællesskaber, hvor hverdagslivet udspiller sig. Bydelens puls udspiller sig her om morgenen, når beboerne skal på arbejde og i skole. Og om eftermiddagen, når alle vender hjem og hilser på hinanden ved postkassen.

Vejfællesskabernes udtryk er grønt og stedvist flyder naturen helt ind til vejen og man får et kig ud i landskabet, fordi bebyggelsen er porøs. Parkeringspladserne er på græsarmerning.

For enden af hver stikvej placeres et fællesprogram. Det kan foreksempel være et drivhus, en legeplads eller petanquebane. En aktivitet som beboerne er fælles om.

Fordi vejene blinde (med stier for enden, der leder ud i landskabet) er trafiksikkerheden i forhold til børn optimal.