Introduktion

Økotopia er en vision, som tager udgangspunkt i det sunde og gode liv, defineret ud fra en holistisk tilgang til bæredygtighed. Projektet er i sin tilblivelses-proces designet med bæredygtige principper, frem for at være et bæredygtigt design. Dette kommer til udtryk i vores arbejdsproces, som tilstræber at bruge de tre primære elementer, social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed aktivt til at skabe en udviklingsstrategi for Humlebæk syd.

I forslaget ”Økotopia” har vi tre succes kriterier; at minimere påvirkningen af miljøet, at gøre dette økonomisk forsvarligt og realiserbart samt at forøge livskvaliteten og den sociale interaktion mellem brugere i alle aldre.

TYPE: Helhedsplan

AREAL: 5,8 hektar

SITE: Humlebæk, Danmark

KUNDE: Fredensborg Kommune

PARTNERE: Esbensen Ingeniører, Peter Holst Landskab

STATUS: Afsluttet

ÅR: 2012

ANSVARSHAVENDE PARTNER: Anders Lendager

TEAM: David Jessen, Christopher Carlsen, Jenny Haraldsdottir, Jonas Tesch Hallberg

Kontekst

Den store bølgende morænelandskabsflade, som udgør byggegrunden har potentiale til en bebyggelse hvor landskabets fine terrænmodulering respekteres. Desuden bevares de mange vandhuller, hvor flagermus og padder trives. Disse dyrearter, samt nye dyr vil finde plads til at leve i fællesskab med beboerne i Økotopia.

Økotopias 8 bydele placeres som nedslag, hvor de er i balance med hele landskabet og de lokale landskabselementer. De otte punkter er udvalgt så de ligger tørt og nænsomt i det eksisterende landskab.

Den historiske matrikelstruktur giver afsæt og inspiration til at opdele området i mindre felter.

Forslagets bevarer i vid udstrækning de eksisterende vådområder og områder med beplantning. Bebyggelsernes tæthed efterlader store sammenhængende landskabsarealer imellem bebyggelserne, hvilket muliggør friholdelse af spredningskorridorer for padder mellem vådområderne, hegn og krat, ligesom flagermusenes levesteder og flyveruter imellem disse kan bevares.

Forslaget udvikler en større biodiversitet i området end den nuværende situation, med bedre levevilkår for vilde dyr og planter trods højere menneskelig aktivitet.

Hovedgreb

Økotopias bebyggelser er opdelt i 8 områder, som alle tager udgangspunkt i 3 bæredygtige grundelementer: social/kulturel bæredygtighed, miljømæssig bæredygtighed og økonomisk bæredygtighed. Ud fra disse grundelementer defineres 8 bynære funktioner/programmer, som tilsammen skaber en holistisk og funktionel bydel.

De 8 bebyggelser er forbundet af et netværk af stier til cyklister og gående, samt mindre gangstier, der løber nærmes rektangulært gennem landskabet. Placeringen af bebyggelserne skaber en synergi mellem huse og natur. Af denne grund inddrages det historiske landskab, de omkringliggende funktioner, flagermusenes levesteder og flyveruter, vådområderne og den naturlige flora og fauna, som en positiv generator for den videre bearbejdning af sammenspilletmellem bebyggelser og landskaber.

DE 8 BEBYGGELSESIDENTITETER

Grønttorvet
Pulsen
Campus
Skoven
Kødbyen
Kunstbyen
Plantagen
Energikilden

Miljø

Økotopia skal være rammen for en moderne og fremsynet måde at leve på. En livsform, der anvender naturens vedvarende kræfter og ressourcer i kombination med nutidens ‘state of the art’ green-tech virkemidler. Da bygningerne i Humlebæk syd vil stå mange år frem i tiden, er det helt centralt, at bygningerne opføres af den bedste energimæssige kvalitet og med henblik på optimal udnyttelse af de naturlige omgivelser som en vedvarende energi ressource.

Selvom energi kan produceres fra vedvarende energikilder er det vores overbevisning, at den mest bæredygtige måde at håndtere energi på er at minimere sit energibehov. En bæredygtig tilgang til balancen mellem energiforsyning og energibehov er derfor at minimere de aktuelle energibehov mest muligt uden at gå på kompromis med komfort og velvære.

Økotopia skal være et foregangseksempel på, hvordan man kan leve sundt og bo komfortabelt i privat regi men i et fælles projekt og med mindst mulig belastning af miljøet. Et liv som der er mere og mere interesse for både i Danmark og i udlandet! Det foreslås derfor, at der oprettes et videnscenter i bydelen, som kan formidle de erfaringer, der gøres i Økotopia og sætte Danmark og Humlebæk på verdenskortet. Videnscentret skal desuden formidle erfaringer fra andre bæredygtige projekter til brug og gavn for borgere i Økotopia og det øvrige Humlebæk. F.eks. ved oplysning og rådgivning om nyeste greentech løsninger og virkemidler.

Social

Visionen for Økotopia er at skabe en bydel, som giver mulighed for at leve sundt, at kunne cykle gennem plantager af frugttræer og blomstrende marker, at sole sig ved søer, at bevæge sig i vedvarende energimarker, at klappe fritgående køer, at se landart i morgendisen, at opleve dådyr ved regnvandssøerne, at gå på oplevelse i de forskellige bebyggelser, at se solnedgange over det bølgende landskab med bebyggelserne i silhuet og tilsammen skabe en følelse af nærhed og unikke oplevelser på det sted man holder af – det sted man kalder hjemme!

Økotopia er ambitionen om at kombinere det moderne familie- og karriereliv med boliger, som tilpasser sig en moderne livsstil med sundhed, økologi og et aktivt familieliv., som vigtige ingredienser.