RESSOURCE CITY

Introduktion

Vi lever i dag i et samfund designet til at forbruge og smide væk. Et samfund og en kultur, hvis ressourceforbrug kun er eskaleret gennem de sidste 70 år, hvilket betyder at vi i dag producerer 1,3 mia. tons affald årligt.

Industrialiseringen, urbaniseringen og den støt stigende velstand har skabt uoverskuelige mængder af affald, skrald og forurening med irreversible miljømæssige, økonomiske og menneskelige konsekvenser til følge. Der er derfor i dag både et nationalt og internationalt stigende fokus, på bedre udnyttelse af klodens ressourcer.

Helhedsplanen for Ressource City er et skridt i retning mod en omstilling til et samfund der prioriterer cirkulære ressourcekredsløb højt. Det er planen om at vække en central bydel i Næstved til live, ved at give rum til at grønne industriklynger kan ligge side om side og i samspil med attraktive rekreative byrum.

TYPE: Helhedsplan

AREAL: 6hektar

SITE: Næstved, Danmark

KUNDE: Næstved Kommune – Center for Bæredygtigt Byggeri

STATUS: Afsluttet

ÅR: 2015 – 2017

ANSVARSHAVENDE PARTNER: Anders Lendager

TEAM: Janne Fjeldtvedt, Christopher Carlsen, Malene Køster Lasthein

Kontekst

Næstved Kommune har en vision om at skabe vækst og arbejdspladser, ved at profilere Næstved som Danmarks ressource-by. Dette skal udfolde sig gennem en gentænkning af det gamle industriområde Maglemølle, der i dag ligger uudnyttet hen. Området på 60.000 m2 , husede i sin tid Maglemølle Papirfabrik, der var den store drivkraft for udviklingen af Næstved med sine 2.500 ansatte.

Historien om Maglemølle starter med begejstringen sidst i 30’erne, hvor Maglemølle gik gennem driftige år. I 70’erne kom de begyndende krisesymptomer, der resulterede i beslutningen om at lukke virksomheden – og den endegyldige lukning af virksomheden kom i 1992. Den industri der således gjorde Næstved til en stolt arbejder by i sin tid er nu rykket ud.

I dag står monumentale kranbroer og voldsomme bygninger tilbage med ”tænderne trukket ud” – kranerne er borte og de store papirmaskiner er sendt til fjerne himmelstrøg. Men sideløbende med at forfaldet sætter ind, er en blanding af helt små og store virksomheder begyndt at indfinde sig i området.

Området omkring Maglemølle er et oplagt udviklingsområde med en placering der både er i forlængelse af midtbyen og i nærhed til hovedvejen rundt om Næstved. Den attraktive placering forstærkes yderligere af at området ligger langs kanalen og således har adgang til havet – havet der i industrialiseringens storhedstid var en essentiel transportåre, men som i dag har et stort rekreativt potentiale. Arkitektonisk er Maglemølle særligt interessant fordi det er et enestående eksempel på et gennemtænkt moderne industrianlæg, der med sine bygninger og i sin helhed er af høj arkitektonisk og ingeniørmæssig kvalitet.

Hovedgreb

Projektet Ressource City er udtænkt i tre forskellige skala og rummer således tre projekter under samme vision: Ressource City Strategi (koncept og strategi), Ressource City Helhedsplan (masterplan) og Ressource Center (bygning). Beskrivelser af Ressource Center findes ligeledes under fanen ”Arkitektur”, og Ressource City Strategi kan findes under fanen ”Strategi”.

Forbindelse til den omkringliggende by har været en vigtig faktor i udviklingen af helhedsplanen for Ressource City. Området omkring Maglemølle er meget forskelligartet og består blandt andet af beboelseskvarterer, detail- og erhvervsområder, samt rekreative områder, parker, skove og landbrugsarealer. Maglemølles centrale placering mellem by og havn og mellem land og vand skaber en unik mulighed for at aktivere borgere og erhvervsliv i en ny sund landskabstypologi.

Første skridt på vejen mod Ressource City er at tranformere den gamle kraftcentral til det nye Ressource Center, et videnscenter for ressourcer som skal huse det allerede nedsatte sekretariat for Ressource City, såvel som iværksættere, konferencer, udstillinger m.m.

Maglemølle har længe været et lukket industriområde, afskærmet fra resten af byen. Ved at åbne området op over for sine omgivelser, bliver grænsen mellem by og industri opløst, og Maglemølle kommer i større grad til at opleves som en integreret del af byen.

Et af helhedsplanens infrastrukturelle indgreb er, at forlænge den eksisterende ankomstvej til Maglemølle. Grebet ‘klipper’ bygningerne over i mere attraktive størrelser, med åbenhed, lys og luft, der derved hæver brugsværdien af bygningerne og af området.

Som en vigtig del af Ressource City indgår borgere, brugere og forbrugere i symbiose med produktionsvirksomheder. Genbrugstorvet i helhedsplanen er således tiltænkt byens borgere såvel som områdets virksomheder. Det vil blive et aktivt byrum, hvor borgere kan komme og få repareret deres ødelagte produkter, handle i genbrugsbazaren eller gøre brug af bydelens bytte- og byggemarked. Nye udviklingsområder i Maglemølle lægges ligeledes ind i planen, og åbner op for muligheden for typologier der blander bolig og erhverv. Her kan der skabes en endnu tættere forbindelse til det centrale Næstved.

Miljø

Med Ressource City forestiller vi os en bydel med en industri så grøn, at rekreative områder og naturoplevelser ligger side om side med forarbejdningen af ressourcer og udviklingen af nye innovative produkter. Her arbejder virksomheder med udgangspunkt i begreber som genbrug og upcycling – og viser vej mod et cirkulært orienteret samfund der omstilles til altid at betragte affald som en ressource. På den måde kan vi spare på de ressourcer vi allerede har til rådighed, og samtidig sænke efterspørgselen på jordens råmaterialer – hvilket også vil bidrage til at nedsætte CO2-udledningen og arbejde mod at genoprette de menneskeskabte klimaforandringer.

De mange nye grønne forbindelser gennem området, hvor kultur og industri mødes, forøger områdets biodiversitet og forstærker den nye bydels bæredygtige identitet.

Social

Grundstenen i Ressource City er mennesker. Det er mennesker, der skal tage ejerskab over tankegangen bag Ressource City, og det er gennem borgere, virksomheder, uddannelser og kommune, at Ressource City bliver forankret i såvel som en afgørende del af Næstveds identitet.

Med de ny anlagte adgangsveje ind i området, og med Genbrugstorvet, de åbne værksteder, bytte- og byggemarkederne, de rekreative grønne områder, skulpturparken, m.m., bliver Ressource City et nyt samlingspunkt for Næstved og en fælles stolthed og identitet.

Ressource Centeret vil huse udstillinger, workshops, FabLab og andre arrangementer, der formidler Ressource Citys udvikling til borgere og andre interessenter. Udviklingen af Ressource City er således med til at give Maglemølle tilbage til Næstveds borgere. Det bliver en bydel hvor industri og rekreative urbane rum kan eksistere i harmoni med hinanden.

Økonomi

Maglemølles kulturhistoriske industri- og fabriksbygninger skal genbruges og transformeres i omdannelsen til Ressource City. Ved at inddele de store bygningsvolumener i mindre enheder, opnår lokalerne bedre lysforhold og infrastruktur, hvilket vil gøre det nemmere og mere attraktivt for produktionsvirksomheder at etablere sig i Ressource City.

For at opnå den mest ressourceeffektive udnyttelse af de eksisterende bygninger, anvendes de som primær klimaskærm for de nye faciliteter. Således arbejdes der i transformationen af Ressource City med præfabrikerede elementer, der sættes ind i den eksisterende bygningsmasse. Dette gør at man kan nøjes med en oprydning og rengøring af hovedparten af de rum der tages i brug, og derved spare energi og materialer under opførelse og i drift, hvilket gør det mere økonomisk rentabelt at etablere sig i Ressource City. Det nye Ressource Center er et eksempel på denne tilgang. Kraftcentralen anvendes her som klimaskærm, og de nye kontorfaciliteter bygges op af containere. Containerne fungerer som moduler, og letter dermed det faseinddelte byggeri.