SLAGTETERIET HOLSTEBRO

Introduktion

Lendager Group vandt konkurrencen om at tegne byrummene til det kommende omdannede slagteriområde i Holstebro i samarbejde med BOGL, SlothMøller og Knud Aarup Kappel med forslaget “Slagteriet – Let’s meet”. Forslaget bygger videre på områdets stærke kulturelle ankerpunkt, Kulturdivisionen, beliggende i de gamle slagtehaller og tilføjer stærke og fleksible aktivitetetsfortætninger udvalgte steder i området. Der er lagt vægt på at skabe gode, relevante forbindelser mellem områdets eksisterende og kommende knudepunkter, såsom VIA University College, Stationsområdet og Holstebro centrum for at binde slagterigrunden sammen sine omgivelser, et område der i årtier har været lukket land for udefrakommende.

TYPE: Konkurrence

AREAL: 9ha

SITE: Danmark, Holstebro

KUNDE: Holstebro Kommune

PARTNERE: BOGL Aps, SlothMøller, Knud Aarup Kappel

STATUS: 1. præmie – under udvikling

ÅR: 2017 –

ANSVARSHAVENDE PARTNER: Anders Lendager

PROJEKTLEDER: Stig Ammitzbøll Jørgensen

MEDARBEJDERE: Nicholas Ransome, Aleksandar Tkalec, Daniel Veenboer, Agata Marzec

BAGGRUND

Holstebro har i mange år været regionalt center for etablerede og formelle kulturformer, som teater, musisk, kunst, eliteidræt m.m. Et brand, der rækker langt ud over byens grænser og placerer Holstebro på landkortet som kulturby. De etablerede kulturformer har skabt vækst i Holstebro og oplevelser for borgere og turister. Med lukningen af Danish Crown og den efterfølgende aktivering af de gamle slagteribygninger, har Holstebro fået et nyt epicenter for kultur, kreativitet og ungdomskultur, Kulturdivisionen.

Med vores forslag Slagteriet – Let’s Meet, er visionen at udnytte den energi og de nye tendenser, som Kulturdivisionen repræsenterer og stråler ud i hele bydelen. Vi skaber stedsspecifikke og dynamiske byrum, der bygger på Slagteriets grundidé om at skabe rum for møder, samarbejder og fællesskaber på tværs af bydelen. Byrum, der gør det attraktivt for VIAs studerende, Kulturdivisionens brugere, de kommende beboere og mange andre at bruge og aktivere stederne. Slagterigrunden skal samtidig udvikles med nye grønne byrum, der gør det attraktivt for kommende investorer at bygge boliger, virksomheder eller uddannelser i området.

VISION

Vores vision er at koncentrere bydelens programmer i tre kraftcentre: Slagteriet, Banegårdspladsen og Campus, i stedet for at sprede programmerne løst ud over området. I kraftcentrene koncentrerer vi  aktiviteter, mødesteder og oplevelser. Koncentrationen af aktiviteterne skaber overlappende funktioner, der bringer forskellige interessegrupper og aktiviteter sammen – nye kulturskabende byrum for dynamiske, tolerante og inspirerende byrum, der opleves befolkede og levende.

Dette gør vi, fordi adskillelsen af byfunktioner har vist sig at skabe segregerede bydele, fremme utryghed og efterlade tomme byrum. Holstebro har mange af netop den funktionsopdelte bys monofunktionelle byrum. Fremtidens bæredygtige og vidensbaserede byudvikling i Holstebro skal i stedet skabe levende, kreative og attraktive byrum ved at væve funktioner sammen i en tæt og mangfoldig bydel.

URBANE STRATEGIER

SLAGTERIETS BYRUM

Bydelens aktiviteter samles i særlige byrum med hver sin identitet. Slagteriet er et naturligt knudepunkt, såvel som campusområdet omkring VIA og pladsen modsat stationen. Hele vejen gennem området trækkes det grønne igennem.

DEN RØDE PROMENADE

Den Røde Promenade kobler slagteriområdet til den gamle byrkerne og op til VIA gennem et tidligere ufremkommeligt område. På tværs af jernbanen styrkes integrationen af området i omgivelserne.

BYUDVIKLING

På sigt kan området omkring Struervej og Stationsvej fortættes for at udnytte fremdriften fra udviklingen af Slagteriet. Herved styrkes hele området, og nye byrum kan etableres og tilkobles.

SAMMENHÆNGENDE BYDEL

Overordnet vil hele området omkring jernbanen nord for midtbyen på sigt kunne fornemmes som et samlet område. Den røde promenade tegner hovedbevægelsen for de bløde trafikanter, mens Struervej og Stationsvej bliver bymæssige akser.

HELHEDSPLAN

Ud over det centralt placerede, bevarede slagterikompleks står området helt åbent med et stort potentiale for at bidrage til byens udvikling. Visionen er derfor at skabe en levende bydel, der føjer nye sider til kom­munens allerede succesfulde kulturstrategi.

Vi ser helhedsplanen som en moderne kulturpark. Et sammensu­rium af natur, boliger, uddannelse, erhvervsudvikling, kunstproduktion, musik, sport, leg og bevægelse. Promenaden, beplantningen og ’kulturkuberne’ binder hele området sammen og skaber en gennemgående identitet for området, så Slagter­iet får egenkarakter og bliver sit helt eget sted i byen.

DEN RØDE PROMENADE

En rød promenade udrulles gennem hele Slagterigrunden. Prome­naden udgør den primære bevægelsesvej nord-syd gennem området og bliver således bydelens nye rygrad – ligesom Nørregade i den historiske bymidte. En rygrad, hvor byrum, aktiviteter, boliger, veje og stier ko­bler sig på. Promenaden starter ved at skabe et overlap med den røde klinkep­lads på Nørreport, hvorfra promenaden løber gennem hele området og forbinder de tre kraftcentre for til sidst at forbinde til VIAs campusom­råde og Hostrups.

Promenaden er en bred cykel- og gangforbindelse, som udføres i rød indfarvet in-situ støbt beton. Det skaber en karakteristisk og iden­titetsskabende strøg gennem hele området, der er robust og tilbyder en bred vifte af brugsmuligheder. Promenaden er udformet med et takket forløb med forskydninger og kanter, der skaber små pladser undervejs til ophold, sport og leg

VED BANEGÅRDSPLADSEN

På den sydlige del af grunden mellem Nørreport og slagteriet etableres en tæt-lav bystruktur karakteriseret af en grusflade med spredte træer og den røde promenade.

I forbindelse med den nye broforbindelse, Galleribroen, skabes også en ny Banegårdsplads på Slagterigrunden modsat banegården. Banegårdsp­ladsen bliver et vigtigt kraftcenter i bydelen; et byrum med masser af mennesker og et nyt trafikalt og programmatisk knudepunkt i byen med biler, cykler og gående til og fra stationen over banen, eller til og fra cen­trum i nord sydgående retning.

BYRUM

De tilbageværende bygninger fra slagteriet har ikke kun industrihirstorisk værdi, Kulturdivisionen har med deres indtagelse af stedet formået at give Holstebro en internationalt anerkendt kunstscene og et væld af aktiviteter og tilbud til byens borgere. Slagteriets nære byrum er selvsagt bydelens pulserende hjerte og det vigtigste kraftcenter. Visionen for byrummene er at fastholde og videreudvikle et kreativt, ungdommeligt og inspirerende sted med højt til loftet. Byrummene omkring Slagteriet skal blive et sted som i særlig grad appellerer til de unge og som kan blive et omdrejningspunkt for byens ungdomskultur med kunst, innovation, iværksætteri, leg, sportsmuligheder og kulturproduktion.

Omkring slagteriet er der skabt tre byrum, der på hver sin måde interagerer med bygningerne og med hinanden; Slagtertorvet, Slagterscenen og Slagterhallen. Vi vender vrangen ud på bygningerne og skaber rum, der matcher det der foregår indendørs. Ved at lave nye åbninger og indgange til bygningerne skaber vi rum, der spænder på tværs af ude og inde og sammenvæver fladerne.

SLAGTERSCENEN

Foran den ikoniske hovedbygning skaber vi en åben, kvadratisk plads. En bred trappe og tribune kobles på konservesfabrikkens 1. sal og lander på pladsen. Modsat facaden står Slagterskiven og spænder rummet ud. Skiven består af en transparent gitterstruktur og danner et byrum ind mod facaden til hovedbygningen og en bagvæg til sceneoptrædener, koncerter, events og performanskunst. Pladsens gulv består af kvadratiske felter, der er en fortsættelse af hovedbygningens indre modulopbygning på samme måde som skivens konstruktion spejler hovedbygningens geometriske felter i facaden.

SLAGTERHALLEN

Slagterhallen rummer i dag streetsport. Vi åbner facaden delvist op og skaber et sammenhængende streetsportområde, så aktiviteterne kan flyde ud i byrummet. Bl.a. med en ny skate bowl, der ligger halvt inde i hallen og halvt ude i byrummet, en multibane og en række opholdsmuligheder langs den solvendte gavl.

SLAGTERTORVET

Nord for halbygningen ligger ’Slagtertorvet’, en udendørs åben halstruktur, der skaber et stort torv, som spænder over promenaden til konservesfabrikkens vestlige facade. Torvet rummer en række programmer, der fletter ind og ud mellem hinanden. På torvet findes kulturkuben ’Kulturmarkedet’, der spænder ud over pladsen og giver mulighed for at bruge stedet på forskellige måder efter behov. Slagteriets værksteder og musikrum åbnes mod Slagtertorvet med en ny port, så marked, workshops, værksted, ophold og urbane haver flyder sammen på torvet. Således kan aktiviteterne inde og ude tage mere del i og få gavn af hinanden.

BYPARKEN

Promenaden løber i den østlige side af parken, hvor der er gode solforhold. Parkens landskab kanter  Promenaden med et åbent og fladt parklandskab i midten, over til et mere kuperet bakkelandskab med en sammenhængende skovbeplantning mod karrebebyggelse i vest. Øst for stien anlægges en grøft, der leder og forsinker regnvandet ned til det laveste område ved skoldebroen. Grøften danner også en afslappet afgænsning ind til boligerne i øst og stueetagernes private haver.

Parken byder på et varierende terræn og en skiftende beplantning. Små hverdagsnedslag placeres i parken i form af bålpladser, små træningssøer, opholdssteder, grillpladser og mindre legespots. Parken indkapsler VIA i et grønt miljø Parklandskabet føres helt op til VIAs hovedbygning og ind i hele campusområdet.

KULTURKUBER

SYNLIGHED

Arkitektoniske fyrtårne på betydningsfulde steder

KNUDEPUNKTER

Overlap af bevægelser skaber mødesteder

Slagteriet og Kulturdivisionens succes i Holstebro peger på en stor efterspørgsel på nye uformelle platforme for kreativitet, aktivitet og fællesskaber. Kulturkuberne tager, på en legende og nyskabende måde, Slagteriets grundidé om ´rum for skæve makkerskaber´ med ud i byrummet og skaber finurlige steder for leg, læring og kunst. Vi har skabt fem identitetsskabende kulturkuber, som på hver sin måde skaber tværkulturelle rum og platforme for udveksling og møder. Kuturkuberne er nye eksperimenterende og uformelle kulturrum, hvor rammerne for oplevelse og deltagelse forenes. Kulturkuberne udfordrer den funktionsopdelte by og peger på, at mødet mellem funktioner og mennesker, der traditionelt lever adskilt i byen, kan skabe byliv, energi og ny udvikling, når de forenes. Kulturkuberne skaber rum for landskabelige koblinger mellem kultur, sundhed, byliv, læring og mennesker – et moderne decentraliseret kulturlandskab.

TÅRNET

RUM FOR BYKULTUR OG FORMIDLING

Infotårnet er et fugletårn for byudvikling. Et sted på byens top, hvor man kan studere planer, strategier, billeder, digitale fortællinger og modeller af den fremtidige udvikling. En platform for formidling af bydelens udvikling og særlige bykultur. Infotårnet er samtidig et barometer for byens tilstand – et tårn der visuelt fremviser byens aktuelle ressourcer og udvikling. En destination, hvor man som borger kan tage temperaturen på sin by og få indsigt i, hvor den bevæger sig hen.

CAMPUSKUBEN

RUM FOR BEVÆGELSESKULTUR

Campuskuben inviterer i kraft af sin udformning studerende, lokale beboere, parkgæster, skoler og andre legende sjæle ind og skaber overlap mellem brugere. Strukturen står som en ramme oven på et pladsrum, hvor folk passerer forbi, når de bevæger sig på kryds og tværs gennem området. Strukturen er bevokset af klatreplanter, og et enormt net er udspændt inde i strukturen, så man kan bevæge sig op i det grønne rum og samtidig passere under strukturen, når man krydser pladsen. Områdets legeplads, boldbaner og træningslandskab støder op til Campuskuben og den udspændte netflade tiltrækker automatisk børn og unge med sin legende formgivning.

SLAGTERSKIVEN

RUM FOR PERFORMANCE OG STREETKULTUR

Slagterskiven er noget af det første, der kommer til syne, når man bevæger sig nord i området fra Galleribroen. Her mødes forskellige brugere omkring skivens sider, der tilbyder flere overlappende funktioner, der henvender sig til forskellige brugergrupper på forskellige tidspunkter af døgnet og året. I forbindelse med den udvidede, tribuneformede trappe fra kulturdivisionen på 1. sal, kan man holde udendørs filmvisning på kæmpelærred eller bruge strukturen som tredimensionel scene til koncerter, teater m.m. Det er også muligt at stige til vejrs inde i skiven og tage en rutsjebane ned eller udforske den tredimensionelle lejeplads i skivens indre.

GALLERIBROEN

PORTEN TIL KULTURBYEN

Den nye bro over jernbanen skaber forbindelse for hundredvis af mennesker, der dagligt bevæger sig fra stationen til uddannelser, arbejdspladser, boliger og kulturarrangementer. En strøm af mennesker, der skaber potentiale for møder og byliv. Galleribroen – porten til kulturbyen kombinerer et ofte overset og kedeligt byrum med kunst. Broen gøres til et galleri for skiftende udstillinger af billedkunst, fotokunst, digital kunst, skoleprojekter, hobbyproduktioner m.m. kombineret med information om togtider og byens events. En fodgængerbro, der tilbyder oplevelser, læring, information og livskvalitet for borgere på farten eller for dem, der blot venter på et tog eller en bus.

KULTURMARKEDET

PLATFORM FOR HANDEL, HÅNDVÆRK OG MAD

På Kulturmarkedet flyder Slagteriet og Kulturdivisionens programmer ud i pladsen og indtager kuberne i en spraglet og kreativ torvesituation. Stålrammerne tegner omridset af en torvehal, men ruminddelingen fleksibel og reguleres ved at trække gardiner af stålkæder frem og tilbage, flytte rundt på ophængte byrumselementer og udspænding af sejlduge i konstruktionen. Herved kan markedet fremstå helt åbent eller underinddelt i en hel række rum af forskellig størrelse alt afhængig af den ønskede aktivitet. Til store markedsdage eller udstillinger kan området åbnes helt op, og stader og aktiviteter kan udfylde fladen.