VARVSSTADEN
ANALYSE

Introduktion

Lendager Group har for Varvsstaden AB udarbejdet en analyse som del af en fremtidig bæredygtighedsstrategi for udviklingen af Varvsstaden til en bæredygtig moderne bydel i Malmø. Første del af analysen består af en kortlægning af alle relevante dokumenter, der har en forbindelse til stedet. Materialet samles i fire enkle grupper af projektaktører. Nøgleord fra disse udledes og samles i en delkonklusion.

Dernæst præsenteres og diskuteres bæredygtighedsbegrebet, hvilket sættes i forbindelse med de udpegede nøgleord fra aktøranalysen. Utvecklingsplanen gennemgås og analyseres for hvert bæredygtighedsparameter med særligt fokus på materialeressourcer. Planen måles op imod Malmö Stads egne visioner, og der præsenteres en række anbefalinger. Der lægges ydermere op til konkrete løsninger og strategier, som er udarbejdet i forbindelse med forberedelsen til den afholdte workshop til Skåne Innovation Week juni 2016.

Slutteligt findes en samlet vurdering og konklusion på analysefasen.

TYPE: Strategisk Analyse
AREAL: 19ha
SITE: Sverige, Malmö

KUNDE: Varvsstaden AB
PARTNERE:

STATUS: Afleveret
ÅR: 2016

HOLD: Ansvarshavende partner: Anders Lendager. Projektleder: Stig Ammitzbøll Jørgensen. Medarbejdere: Nicholas Ransome

Kontekst

Varvsstaden er et attraktivt område med beliggenhed i den sydlige del af Västra Hamnen med stærke forbindelser til Malmøs moderne historie. Varvsstaden var tidligere ejet af Kockums Mekaniska Verkstad og udgjorde i et halvt århundrede Malmø største arbejdsplads, der beskæftigede mere end 6000 mennesker. Grunden er i dag ejet i fællesskab af Peab og Balder, der planlægger at bygge 1500 boliger, en folkeskole, flere børnehaver i området og nye faciliteter, der vil skabe omkring 5000 arbejdspladser.

Aktørkortlægning

For at få en tilbundsgående forståelse for de samfundsmæssige, politiske, og ejermæssige forhold omkring udviklingen af Varvsstaden blev fire overordnede aktørkategorier udpeget gennem granskningen af alt eksisterende materiale, der relaterer sig til Varvsstaden direkte såvel som indirekte.

Aktørkortlægning

Interessekortlægning

Bæredygtighed beskrives og omtales bredt, men uden særligt fokus på ressourcer. Det er netop Varvsstadens ressourcer, der tegner stedets identitet og udgør områdets potentiale for en hållbar fremtid.

Tilgang

Rapporten ”Vores fælles fremtid” fra 1987 af “The World Commission on Environment and Development” kaldes ofte Brundtland-rapporten efter kommissionens formand, den norske statsminister Gro Harlem Brundtland. Det var første gang FN satte fokus på bæredygtighed på globalt plan. Rapporten fremhæver seks væsentlige, globale udfordringer, som menneskeheden står over for:

befolkningstal og menneskelige ressourcer
fødevaresikkerhed
arter og økosystemer
energi
industri
bymiljø

Ti år senere i 1997 udvides bæredygtighedsbegrebet til også at inkludere idéen om den tredobbelte bundlinie af John Elkington. Begrebet indebærer en samtidig afvejning af økonomisk indtjening, miljømæssig bæredygtighed og social retfærdighed. Det er denne tredeling, vi arbejder videre med i Varvsstaden.

I arbejdet med byområder er det i midlertid nyttigt at folde denne tredeling yderligere ud for at nå til nogle mere specifikke og håndgribelige løsninger. Disse nuanceringer refererer altid tilbage til de tre overliggende, således at en indsats inden for eksempelvis ‘biodiversitet’ skal vurderes både i forhold til miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed.
Inddelingen ser således ud:

BIODIVERSITETSRESSOURCER
SOCIALRESSOURCER
ENERGIRESSOURCER
VANDRESSOURCER
MATERIALERESSOURCER

Gennem en femdelt ressourcetilgang til Varvsstaden bliver det muligt at arbejde med alle temaerne, der er blevet uddraget fra det foregående materiale. Under hvert ressourcetema findes således løsninger, der relaterer sig til hvert af nøgleordene. Alle nøgleord fra analysen passer ind under én – eller ofte flere af ressourceområderne. Disse fem ormåder bruges som analytisk værktøj i de næste sider.

Ressourceanalyse

Utvecklingsplanen er i det følgende blevet analyseret og sammenholdt med Malmö Stads visioner. Hver ressourcemæssig kategori er gennemgået, dens performance i planen udpeget, hvorefter målrettede anbefalinger og eksempler på tiltag, der kan forbedre planens bæredygtighedsmæssige performance, præsenteres.